0708303150 info@hindas.se

Gamla dokument

Protokoll

Paragraf 1.

På inbjudan av Grosshandlaren Gustav von Reis hade några för Hindås utveckling intresserade infunnit sig å Hindås Turisthotell fredagen den 17 Mars 1916.
Inbjudaren hälsade de tillstädesvarande välkomna samt redogjorde i ett anförande för de huvudsakligaste hinder som för närvarande äro tillfinnandes för Hindås snabba och tidsenliga utveckling och vädjade till de inbjudna om icke något borde göras för att om möjligt undanrödja dessa hinder samt att i möjligaste mån verka för ortens framåtskridande.
Samtliga närvarande voro ense om att man på ett kraftigt och målmedvetigt sätt borde verka härför, och att det effektivaste medlet till att uppnå detta önskemål borde vinnas genom en sammanslutning av samtliga närboende.

Paragraf 2.

De närvarande beslöto därpå att bilda en förening för ändamålet, med benämning Hindås Kommunalförening.

Paragraf 3.

Till att leda dagens förhandlingar utsågs Herr Gustav von Reis och till sekreterare utsågs undertecknad varefter förslag till stadgar framlades, vilka även antogs.

Paragraf 4.

Då föreningen sålunda var bildad och stadgar antagna så skreds genast till val av styrelse, och erhöll densamma följande sammansättning:
Grosshandlaren Gustav von Reis, ordf.
Direktör B O Ekman, vice ordf.
Handlaren A. Eklund, sekreterare och Kassör
Apotekare J Bergqvist, ledamot
Landtbrukaren Gustav Andrén, ledamot

Omedelbart upptog styrelsen följande frågor till behandling: Anses ortens järnvägskommunikationer tillfredsställande?
Med anledning av denna fråga ansågs, att tåg som avgår från Göteborg kl. 22:50 vore av ringa eller ingen nytta för Hindås samhälle, och knappast för mellanliggande stationer heller och borde därför avgångstiden framflyttas till exempelvis kl. 20:30 samt att dessutom två tåg i veckan avgår från Göteborg till Hindås omkring kl. 23:20.
Vidare att tåg måste få avgå från Hindås till Göteborg kl. 18:15 hela året om istället för som nu sker, endast under sommaren .
Vidare att ett tåg avgår från Hindås med ankomsttid i Borås senast kl. 07:50 på morgonen under den tid skolgången varar.
Till att inför järnvägsstyrelse personligen framföra dessa önskemål utsågs Herr Gustav von Reis och B O Ekman.

Paragraf 5.

Nästa fråga var: Böra vi icke söka att erhålla elektrisk ström från Trollhättan för belysning och industriell kraft?
Till att utröna möjligheterna härför samt att erhålla kännedom om vilka förberedande åtgärder vi ha att iakttaga med anledning därav utsågs Herr Gustav von Reis.

Paragraf 6.

Vidare beslöts att med teckningslistor uppvakta de närboende och såmedels erbjuda dem medlemskap i föreningen.

Paragraf 7.

Sammanträdet avslutades av Ordföranden med den uttalade övertygelsen att man slagit in på en rätt väg till samhällets fromma och att vi alla oförtrutet böra arbeta för Hindås snabba och sunda utveckling.

Hindås den 17 Mars 1916.

A Eklund, sekreterare

Justerat av Gustav von Reis

Translate »