0708303150 info@hindas.se

Kallelse till ÅRSMÖTE i byalaget Hindås Kommunalförening

Tid: Onsdag 12 april 2023, kl 19.00.

Plats: Hindås stationshus

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Godkännande av kallelsen
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt balans- och resultat för 2022
 6. Styrelsens ansvarsfrihet
 7. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 8. Beslut om vem som tecknar föreningen
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Mötet avslutas.

Stötta gärna vår verksamhet med din medlemsavgift på 100 kr. 
Hindås kommunalförening / Vildmarksledens vänner

 • BANKGIRO 285-0063 eller SWISH 123 26 20 250

Ditt lokala byalag – samhällsföreningen i Hindås

Vi värnar om boendemiljö, fritid, service och arbetsplatser. Vi lämnar synpunkter och yttranden på förslag till kommunala planer som berör Hindås.

Vi är ett viktigt språkrör för dig som är Hindåsbo – och
vi tar tacksamt emot dina åsikter! Har du synpunkter eller idéer? Vill du arbeta i styrelsen eller ha andra uppdrag? Skicka gärna e-post till oss:

hinkom at hindas.se

Och självklart vill du bli medlem!

Medlemsavgiften är 100 kr

BANKGIRO 285-0063     
SWISH 1232620250   

Information och kallelse till årsmöte sker genom information på anslagstavlan utanför Ica i Hindås centrum.

STADGAR

Stadgar för Hindås Kommunalförening, bildad 1916
(nerskrivna efter kopia från 1978)

§1
Föreningen, som är opolitisk, har till ändamål att befrämja och söka förverkliga lösningen av kommunala och sociala uppgifter, som äro av betydelse för Hindås samhälle.

§2
För att bliva medlem av föreningen fordras att vara bosatt inom Hindås postutdelningsområde eller där äga fastighet.

§3
Medlemsavgiften fastställes vid årsmötet och inbetalas senast före juli månads utgång.

§4
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter, vilka samtliga väljes på ordinarie årsmöte. När styrelsen har konstituerat sig utses firmatecknare. På varje årsmöte utses ordförande för ett år samt tre av de ordinarie ledamöterna för två år. På vartannat årsmöte utses två ordinarie suppleanter och på vartannat en suppleant.

§5
För beslut fordras enkel majoritet och omröstning skall ske öppet såvida annat ej beslutas.

§6
Till att granska föreningens förvaltning och räkenskaper väljes på ordinarie årsmöte 2 revisorer och 1 suppleant.

§7
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig 1 månad före ordinarie årsmöte.

§8
Föreningen skall om behov föreligger hålla ett möte varje kvartal, ordinarie årsmöte hålles före april månads utgång, varvid styrelsens berättelse över verksamhetsåret och revisionsberättelsen föredrages.

§9
Kallelse till årsmöte eller annat möte sker minst 10 dagar i förväg, på sätt styrelsen beslutar. Extra allmänt sammanträde hålles när styrelsen så anser lämpligt eller då minst 10 medlemmar gör framställning härom.

§10
För ändring av föreningens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden varav ett skall vara ordinarie årsmöte samt att minst 2/3 av föreningens närvarande medlemmar beslutat ändringen.

§11
Beslut om föreningens upplösning fattas på samma sätt som beslut om ändring av dessa stadgar. Efter upplösningen skall föreningens tillgångar anslås till opolitisk ungdomsverksamhet i Hindås. Styrelsen skall på det föreningssammanträde, på vilket slutligt beslut om upplösning fattas, framlägga förslag om användning av tillgångarna.

Sedan föreningen bildades 1916 har bland annat följande hänt:

 • 1916 Föreningen bildas. Ordförande blir initiativtagaren grosshandlare Gustaf von Reis, Villa Roskullen. Medlemsavgift 1 kr. (I dagens penningvärde c:a 35 kr) På agendan: Tågens tidtabeller och biljettpriser, bättre vägförbindelser, elförsörjning.
 • 1918 Elförsörjning. Ny folkskola, Haråsskolan klar 1920. En egen polisman anställs för att bo i Hindås. Instruktioner får han från kommunalföreningens styrelse.
 • 1925 Önskemål om brandväsen, klart först 1935
 • 1933 Föreningen åter aktiv efter några års vila.
 • 1938 Fri utbärning av post.
 • 1944 Avlopp, väg, brandväsen, ordning.
 • 1951 Ny skola ”mitt i byn” (klar 1956)
 • 1955 Önskemål om kommunal julgran och järnvägsövergång, klar 2000.
 • 1978 Föreningen åter aktiv efter många års vila. Planer om utbyggnad av Hindås samhälle.
 • 1992 Föreningen åter aktiv efter några års vila. Villa Roskullen räddas från rivning. Bygdegårdsföreningen Roskullen bildas och verksamhet bedrivs fram till 2006.
 • 1997 Önskemål om ny idrottshall framförs. (Klart 14 år senare.)
 • 2000 Välkomstskyltar sätts upp vid infarter.
 • 2003 Vårens städdag i Hindås centrum införs.
 • 2006 Kommunen beslutar om ny idrottshall.
 • 2008 Hindåsborna får av kommunen 100 kr/person = 273 300 kr i projektet Initiativ Hindås. Föreningen förvaltar och fördelar pengarna. Ett rådslag röstar fram att pengarna ska gå till utveckling av verksamheter ‘i och kring Hindås station’.
 • 2011 Idrottshallen byggs. Samtal om inredning och förvaltning sker mellan kommunen och berörda föreningar. Föreningen är sammankallande.
 • 2012 EU-projekt på 1,2 miljoner: Upprustning och aktiviteter kring vandringsleden VILDMARKSLEDEN. Projektet pågår fram till hösten 2014.
 • 2014 Uppstart av höstens maratonterränglopp från 70-talet SKOGSMARAN
  – i samarbete med Hindås Skidklubb och Göteborgs Skidklubb.
 • 2015 Arrangör av två terränglopp: ‘Skogsmaran 42 km’ och ‘Skogsmaran 21 km’
  – i samarbete med Hindås Skidklubb och Härryda IF.
 • 2016 100-årsjubileum, Skogsmaran utökas nu även med två vandringar 42 och 21 km – i samarbete med Hindås Skidklubb, Härryda IF och Hindås Scoutkår
 • 2022 Skogsmaran har nu tre distanser: 42 km, 21 km och 11 km i samarbete med Hindås Skidklubb, Härryda IF, Hindås Scoutkår, IFK Hindås, Hindås Gymnastikförening, Härryda Kraftsportklubb och Hindås Röda Korskrets.
Translate »